§ 45a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

  • Podstawowy zakres obowiązków spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali w ramach funduszu remontowego obejmuje: naprawy i wymiany pionów głównych wewnętrznych instalacji wodociągowych – w tym ciepłej wody – do zaworu odcinającego, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do trójnika na pionie głównym – bez osprzętu, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej – do zabezpieczenia głównego w lokalu.
  • Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczane do obowiązków Spółdzielni obciążają członków (osoby) zajmujących lokale.
  • Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka (właściciela lokalu).
  • Naprawy wewnątrz lokali zaliczane do obowiązku członka oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez spółdzielnię tylko za odpłatnością członka, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.
  • Szczegółowy zakres obowiązków spółdzielni i członków w dziedzinie napraw i remontów wewnątrz lokali w zasobach spółdzielni określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Zgłaszanie awarii:

W GODZINACH PRACY

tel. 862771292

PO GODZINACH PRACY I W DNI WOLNE OD PRACY

604962312  lub  500089540

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2020